ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Ενημέρωση για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

Ποιος είναι υπεύθυνος για τα προσωπικά σας δεδομένα;

Η Δικηγορική εταιρεία με την επωνυμία «ΠΙΣΤΙΟΛΗΣ – ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ – ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με διακριτικό τίτλο “PISTIOLIS-TRIANTAFYLLOS & ASSOCIATES-ANDERSEN LEGAL” και έδρα στη Λεωφ. Βας. Σοφίας 103, Αθήνα, Ελλάδα, Τ.Κ. 11521, e-mail: info@gr.AndersenLegal.com, τηλέφωνο: +30 210 3626971, φαξ: +30 210 3626974, ιστοσελίδα: https://gr.AndersenLegal.com σας ενημερώνει ότι για σκοπούς άσκησης των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων προβαίνει σε επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των φυσικών προσώπων σύμφωνα mailto:info@gr.AndersenLegal.com με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία και τον Κανονισμό 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016  για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, εφεξής «Κανονισμός») και με αυτόν τον τρόπο καθίσταται «υπεύθυνος επεξεργασίας».

Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε;

Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία συλλέγουμε περιλαμβάνουν:

 • Στοιχεία επικοινωνίας, όπως το ονοματεπώνυμό σας, η θέση εργασίας σας, η ταχυδρομική διεύθυνση, περιλαμβανομένης της διεύθυνσης κατοικίας, σε περίπτωση που μας την έχετε χορηγήσει, έδρα/ εταιρική διεύθυνση, σταθερό τηλέφωνο, κινητό, αριθμός φαξ και email.
 • Δεδομένα πληρωμών που απαιτούνται για την εκτέλεση πληρωμών και την πρόληψη απάτης, περιλαμβανομένων ψηφίων των αριθμών της πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας και άλλες συναφείς πληροφορίες τιμολόγησης.
 • Πληροφορίες οι οποίες απαιτούνται και συνιστούν αντικείμενο επεξεργασίας στο πλαίσιο εκτέλεσης ενός έργου ή της συμβατικής σχέσης που διατηρούμε με τον πελάτη. Εναλλακτικά, αυτές οι πληροφορίες μπορεί να έχουν χορηγηθεί σε εθελοντική βάση από εσάς, στο πλαίσιο παροχής κατευθυντήριων οδηγιών, πληρωμών, αιτημάτων και έργων.
 • Πληροφορίες που έχουν συλλεγεί από δημοσίως διαθέσιμες πηγές, όπως το Γενικό Εμπορικό Μητρώο.
 • Εφόσον αυτό απαιτείται από το θεσμικό πλαίσιο για σκοπούς συμμόρφωσης, πληροφορίες σχετικά με συναφείς και σημαντικές δικαστηριακές υποθέσεις ή άλλες νομικές διαδικασίες κατά υμών ή τρίτων μερών που σχετίζονται μαζί σας και αλληλοεπιδρούν με εσάς, με τρόπο που είναι συναφής για τη δική μας δραστηριότητα.
 • Ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, εφόσον αυτές απαιτούνται για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων ή κάθε φορά που τα δικαστήρια ενεργούν στο πλαίσιο άσκησης της αρμοδιότητάς τους.
 • Άλλα προσωπικά δεδομένα που αφορούν τις προτιμήσεις σας όταν αυτό είναι συναφές με τις νομικές υπηρεσίες που σας παρέχουμε και/ή
 • Λεπτομέρειες της επίσκεψής σας στα κτίρια μας.

Κατά περίπτωση, μπορεί να συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα αναφορικά με τη συμμετοχή σας σε επαγγελματικό σύλλογο ή εμπορικό οργανισμό ή ένωση.

Για ποιους σκοπούς συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για τους ακόλουθους σκοπούς:

Παροχή νομικών συμβουλών ή άλλων υπηρεσιών ή προϊόντων που έχετε ζητήσει, περιλαμβανομένων υπηρεσιών ή λύσεων κατόπιν των κατευθύνσεων σας ή σύμφωνα με τα αιτήματά σας ή του Οργανισμού σας·

Διαχείριση της προσωπικής ή επιχειρηματικής σας σχέσης με εμάς, περιλαμβανομένης της εκτέλεσης πληρωμών, λογιστικών υπηρεσιών, υπηρεσιών ελέγχου, τιμολόγησης, είσπραξης και εν γένει υποστηρικτικών υπηρεσιών.

Συμμόρφωση με τις νομικές μας υποχρεώσεις (όπως η τήρηση αρχείων) και υποχρεώσεις που αφορούν ελέγχους που επιβάλλονται από το κανονιστικό πλαίσιο.

Ανάλυση και βελτίωση των υπηρεσιών μας και της επικοινωνίας μας μαζί σας.

Διαφύλαξη της ασφάλειας και διαχείριση της πρόσβασης στις εγκαταστάσεις μας, προστασία των συστημάτων IT και συστημάτων επικοινωνίας, προστασία των online πλατφορμών, ιστοσελίδων και άλλων συστημάτων, με σκοπό τον εντοπισμό και αποτροπή τυχόν απειλών ασφαλείας, απάτης ή άλλων εγκληματικών ή κακόβουλων ενεργειών.

Για σκοπούς ελέγχου και αξιολόγησης της συμμόρφωσής μας με τις πολιτικές μας και τα πρότυπα μας.

Για να ταυτοποιούμε εκπροσώπους εξουσιοδοτημένους να συναλλάσσονται για λογαριασμό των πελατών μας, προμηθευτών μας και/ή άλλων παρόχων υπηρεσιών· και

Για να συμμορφωνόμαστε με τις νομικές και κανονιστικές μας υποχρεώσεις και αιτήματα που λαμβάνουμε από οπουδήποτε στον κόσμο, περιλαμβανομένων ενημερώσεων και/ή ελέγχων από εθνικά και διεθνή ρυθμιστικά όργανα.

Για να συμμορφωνόμαστε με το διατακτικό δικαστικών αποφάσεων και για να ασκήσουμε και/ή υποστηρίξουμε τα νόμιμα δικαιώματά μας.

Για κάθε άλλο σκοπό που σχετίζεται και/ ή είναι επικουρικός στα προαναφερόμενα ή για κάθε άλλο σκοπό για τον οποίο τα προσωπικά δεδομένα χορηγήθηκαν σε εμάς.

Στις περιπτώσεις όπου μας έχετε χορηγήσει ρητά τη συγκατάθεσή σας  -όταν αυτό απαιτείται-, ενδέχεται να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους ακόλουθους σκοπούς:

Για να επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω των καναλιών που έχετε εγκρίνει, σύμφωνα με τα ως άνω, ώστε να σας τηρούμε ενήμερους σχετικά με τις τελευταίες νομικές εξελίξεις, ανακοινώσεις και άλλες πληροφορίες σχετικά με εμάς, μέσω της αποστολής newsletters, σύντομων ενημερωτικών σημειωμάτων κτλ.

Έρευνες ικανοποίησης πελατών, διαφημιστικές εκστρατείες, ανάλυση αγοράς, ή άλλες προωθητικές ενέργειες ή εκδηλώσεις ή

Σχετικά με την επικοινωνία προωθητικού περιεχομένου, θα σας παρέχουμε το σχετικό περιεχόμενο, μόνο εφόσον έχετε παράσχει τη συγκατάθεσή σας  -όπου αυτό απαιτείται-.

Δεν χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τη λήψη αυτοματοποιημένων ατομικών αποφάσεων που σας επηρεάζουν ή για τη δημιουργία προφίλ.

Ποια είναι η νομική βάση της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων;

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο όταν έχουμε νόμιμο λόγο να το κάνουμε.

Οι ακόλουθες νομικές βάσεις εφαρμόζονται στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στην οποία προβαίνουμε:

 • Παροχή νομικών υπηρεσιών που μας αναθέτετε και επιθυμείτε να λαμβάνετε από εμάς (για παράδειγμα για την εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων απέναντί σας, ή βήματα τα οποία έχουν ληφθεί προσυμβατικά)
 • Η προστασία των εννόμων συμφερόντων μας, τόσο των δικών μας, όσο και των δικών σας. Για αυτό το λόγο, χρησιμοποιούμε κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης (CCTV) προκειμένου να είμαστε σε θέση να προστατεύουμε την ασφάλεια των φυσικών προσώπων, υλικών, εγκαταστάσεων.
 • Η συμμόρφωση με έννομες υποχρεώσεις, στις οποίες υπόκειται η δικηγορική εταιρεία, όπως υποχρεώσεις που προκύπτουν από τη νομοθεσία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή φορολογικές διαδικασίες.
 • Η συγκατάθεση που παρέχετε υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, όπως προβλέπεται από το νομοθετικό πλαίσιο, προκειμένου να λαμβάνετε ενημερώσεις για τις υπηρεσίες μας, τα νέα μας κτλ.
 • Σχετικά με τις ειδικές κατηγορίες δεδομένων, τα επεξεργαζόμαστε όταν αυτό απαιτείται για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων ή κάθε φορά που τα δικαστήρια ενεργούν στο πλαίσιο άσκησης της αρμοδιότητάς τους.

Πού διαβιβάζουμε τα δεδομένα;

Ενδέχεται να διαβιβάσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα στις ακόλουθες περιπτώσεις:

Εάν είστε πελάτης της δικηγορικής εταιρείας με την επωνυμία «ΠΙΣΤΙΟΛΗΣ – ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ – ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με διακριτικό τίτλο “PISTIOLIS-TRIANTAFYLLOS & ASSOCIATES-ANDERSEN LEGAL” ενδέχεται κατά περίπτωση να κοινολογήσουμε τα δεδομένα σας σε:

Δικηγόρους-Συνεργάτες, άλλους εξειδικευμένους νομικούς (συμπεριλαμβανομένων διαμεσολαβητών), συμβούλους ή εμπειρογνώμονες που εμπλέκονται στην υπόθεσή σας ή

Αλλοδαπές Δικηγορικές εταιρείες για το σκοπό της παροχής αντίστοιχης νομικής συμβουλής όπου απαιτείται·

Εάν έχουμε συλλέξει τα προσωπικά σας δεδομένα στο πλαίσιο παροχής νομικών υπηρεσιών σε οποιονδήποτε από τους πελάτες μας, ενδέχεται να τα κοινολογήσουμε σε αυτόν τον πελάτη μας και όπου επιτρέπεται από το νόμο σε άλλους για το σκοπό παροχής αυτών των υπηρεσιών.

Ενδέχεται να κοινολογήσουμε τα στοιχεία επικοινωνίας σας σε εμπιστευτική βάση σε τρίτα μέρη για τους σκοπούς συλλογής της γνώμης σας αναφορικά με την παροχή των υπηρεσιών μας και να για να μας βοηθήσετε να αξιολογήσουμε την απόδοσή μας και να βελτιώσουμε και προωθήσουμε τις υπηρεσίες μας.

Ενδέχεται να κοινολογήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος αναθέσουμε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά μας ή τις υποχρεώσεις μας.

Ενδέχεται να κοινολογήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε δικαστήρια, αρχές επιβολής του νόμου, ρυθμιστές ή δικηγόρους ή άλλα μέρη, εφόσον απαιτείται για την θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη νομικής ή αντίστοιχης αξίωσης, ή για τους σκοπούς της εμπιστευτικής διαδικασίας εναλλακτικής επίλυσης διαφορών.

Ενδέχεται επίσης να υποδείξουμε σε παρόχους υπηρεσιών εντός ή εκτός της δικηγορικής εταιρείας με την επωνυμία «ΠΙΣΤΙΟΛΗΣ – ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ – ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», και με διακριτικό τίτλο “PISTIOLIS-TRIANTAFYLLOS & ASSOCIATES-ANDERSEN LEGAL” τοπικά ή στο εξωτερικό, να επεξεργαστούν προσωπικά δεδομένα για τους ανωτέρω σκοπούς για λογαριασμό μας και σύμφωνα μόνο με τις οδηγίες μας. Σε κάθε περίπτωση η δικηγορική εταιρεία με την επωνυμία «ΠΙΣΤΙΟΛΗΣ – ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ – ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», και με διακριτικό τίτλο “PISTIOLIS-TRIANTAFYLLOS & ASSOCIATES-ANDERSEN LEGAL” θα διατηρεί τον έλεγχο και θα είναι πλήρως υπεύθυνη για τα προσωπικά σας δεδομένα και θα χρησιμοποιεί τα κατάλληλα εχέγγυα όπως απαιτείται από το εφαρμοστέο δίκαιο προκειμένου να διασφαλίσει την ακεραιότητα και την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων όταν εμπλέκει τέτοιους παρόχους υπηρεσίας.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, υπογράφουμε δε ειδική σύμβαση με τους τρίτους στους οποίους αναθέτουμε εκτέλεση δραστηριοτήτων επεξεργασίας για λογαριασμό μας, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι η επεξεργασία διενεργείται σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο και ότι κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί ελεύθερα και ανεμπόδιστα να ασκήσει τα δικαιώματα που του απονέμει το νομικό πλαίσιο.

Ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιούμε συγκεντρωτικά δεδομένα και στατιστικά για τους σκοπούς ελέγχου της χρήσης της ιστοσελίδας, προκειμένου να αναπτύξουμε την ιστοσελίδα και τις υπηρεσίες μας.

Εναλλακτικά, θα κοινολογήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα όταν μας κατευθύνετε αναλόγως ή μας χορηγήσετε σχετική άδεια, καθώς και όταν απαιτείται από το εφαρμοστέο δίκαιο, το κανονιστικό πλαίσιο ή δικαστικό ή επίσημο αίτημα προς αυτό το σκοπό, ή όπως απαιτείται προκειμένου να διερευνηθούν εγκληματικές δραστηριότητες τρέχουσες ή για τις οποίες υπάρχει σχετική υπόνοια.

Για πόσο χρονικό διάστημα τηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Τα προσωπικά σας δεδομένα θα διαγράφονται όταν δεν είναι πλέον ευλόγως απαραίτητα για τους σκοπούς που προαναφέρθηκαν και πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με τα κατωτέρω κριτήρια:

 1. Όταν η επεξεργασία επιβάλλεται ως υποχρέωση από διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου, τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις.
 2. Όταν η επεξεργασία εκτελείται με βάση την παροχή σε εσάς νομικών υπηρεσιών και /ή για τη θεμελίωση, άσκηση, ή/και υποστήριξη νομικών αξιώσεων ή όταν τα δικαστήρια ενεργούν στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς τους, τα προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται έως τη διευθέτηση των σχετικών αξιώσεων και την παροχή των συναφών νομικών υπηρεσιών ή έως την παραγραφή οποιασδήποτε αξίωσης έναντι της δικηγορικής μας εταιρείας ή σύμφωνα με την επιστολή ανάληψης των σχετικών υπηρεσιών.
 3. Όταν ανακαλείτε τη συγκατάθεσή σας (όπου αυτό έχει εφαρμογή) και δεν απαιτείται από το νομοθετικό πλαίσιο ή επιτρέπεται με άλλον τρόπο, να συνεχίσουμε να αποθηκεύουμε αυτά τα δεδομένα. Επισημαίνεται ωστόσο ότι η ανάκληση της συγκατάθεσής δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση κατά το χρονικό διάστημα πριν την ανάκλησή της.

 

Πώς συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;  

Ενδέχεται να συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε διάφορες περιστάσεις όπως:

Όταν εσείς ή ο οργανισμός σας αναζητάτε νομική συμβουλή από εμάς ή χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε on-line διαθέσιμη υπηρεσία.

Όταν εσείς ή ο οργανισμός σας περιηγείσθε, υποβάλετε αίτημα ή επικοινωνείτε μαζί μας μέσω της ιστοσελίδας μας.

Όταν εσείς ή ο οργανισμός σας υποβάλλετε προσφορά ή παρέχετε ήδη υπηρεσίες σε εμάς.

Ποια είναι τα δικαιώματα σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα;

Δικαίωμα πρόσβασης:

Έχετε δικαίωμα να έχετε επίγνωση και να επαληθεύετε τη νομιμότητα της επεξεργασίας. Έτσι λοιπόν, έχετε δικαίωμα να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα και να λάβετε συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία τους.

Δικαίωμα διόρθωσης:

Έχετε δικαίωμα να μελετήσετε, να διορθώσετε, να επικαιροποιήσετε ή  τροποποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα ερχόμενοι σε επαφή στα παραπάνω στοιχεία επικοινωνίας.

Δικαίωμα διαγραφής:

Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε αίτημα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων όταν τα επεξεργαζόμαστε με βάση την συγκατάθεσή σας ή προκειμένου να προστατεύσουμε τα έννομα συμφέροντα μας. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις (όπως ενδεικτικά όταν υπάρχει σύμβαση παροχής νομικών υπηρεσιών, συμμόρφωση με υποχρέωση που επιβάλλεται από το νόμο) το εν λόγω δικαίωμα υπόκειται σε συγκεκριμένους περιορισμούς ή δεν υφίσταται ανάλογα με την περίπτωση.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας:

Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) όταν αμφισβητείτε την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων και μέχρι να γίνει επαλήθευση, (β) όταν αντιτίθεστε στη διαγραφή προσωπικών δεδομένων και ζητάτε αντί διαγραφής τον περιορισμό χρήσης αυτών, (γ) όταν τα προσωπικά δεδομένα δεν χρειάζονται για τους σκοπούς επεξεργασίας, σας είναι ωστόσο απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη νομικών αξιώσεων, και (δ) όταν εναντιώνεστε στην επεξεργασία και μέχρι να γίνει επαλήθευση ότι υπάρχουν νόμιμοι λόγοι που μας αφορούν και υπερισχύουν των λόγων για τους οποίους εναντιώνεστε στην επεξεργασία.

Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία:

Έχετε δικαίωμα να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στις περιπτώσεις που, αυτή είναι απαραίτητη για σκοπούς εννόμων συμφερόντων που επιδιώκουμε ως υπεύθυνοι επεξεργασίας.

Δικαίωμα στη φορητότητα:

Έχετε δικαίωμα να λάβετε χωρίς χρέωση τα προσωπικά σας δεδομένα σε μορφή που θα σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε αυτά, να τα χρησιμοποιήσετε και να τα επεξεργαστείτε με τις κοινώς διαδεδομένες μεθόδους επεξεργασίας. Επίσης, έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, να διαβιβάσουμε τα δεδομένα και απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. Το δικαίωμα σας αυτό υπάρχει για τα δεδομένα που μας έχετε παράσχει εσείς και η επεξεργασία τους διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα με βάση της συγκατάθεσή σας ή σε εκτέλεση σχετικής σύμβασης.

Δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης:

Όταν η επεξεργασία στηρίζεται στη συγκατάθεσή σας (για τη λήψη newsletter) έχετε δικαίωμα να την ανακαλέσετε ελεύθερα· Ανάκληση της συγκατάθεσής σας δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση κατά το χρονικό διάστημα πριν την ανάκλησή της.

Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματά σας μπορείτε να απευθύνεστε στον  κ. Γιάννη Παυλιτζόγλου, ταχυδρομική διεύθυνση: Λ. Βασιλίσσης Σοφίας 103, Αθήνα, Τ.Κ. 11521 email: yiannis.pavlitzoglou@gr.AndersenLegal.com, τηλέφωνο: +30 2103626971

Δικαίωμα καταγγελίας στην ΑΠΔΠΧ

Έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέσω της δικτυακής της πύλης,  (www.dpa.gr), μέσω Fax: +30 210 6475628, μέσω email: complaints@dpa.gr, με ταχυδρομική αποστολή στα γραφεία της Αρχής: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Λ. Κηφισίας 1-3, 115 23 Αθήνα, ή με αυτοπρόσωπη υποβολή στα γραφεία της.

Επισημαίνεται ότι η παροχή ορισμένων προσωπικών δεδομένων αποτελεί νομική ή συμβατική υποχρέωση ή απαίτηση για τη σύναψη σύμβασης, κατά περίπτωση. Συνεπώς, μη παροχή των προσωπικών δεδομένων που απαιτούνται για τους ως άνω λόγους ενδέχεται να καθιστά αδύνατη τη συμμόρφωση με το νομοθετικό πλαίσιο ή την εκτέλεση της σύμβασης ή τα προαπαιτούμενα για την κατάρτιση μίας σύμβασης κατά περίπτωση.

Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων

Η δικηγορική εταιρεία με την επωνυμία «ΠΙΣΤΙΟΛΗΣ – ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ – ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», και με διακριτικό τίτλο “PISTIOLIS-TRIANTAFYLLOS & ASSOCIATES-ANDERSEN LEGAL” εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα με στόχο την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και την αποτροπή τυχαίας απώλειας ή καταστροφής και μη εξουσιοδοτημένης ή/και παράνομης πρόσβασης σε αυτά, χρήσης, τροποποίησης ή αποκάλυψής τους. Σε κάθε περίπτωση, ο τρόπος λειτουργίας του Διαδικτύου και το γεγονός ότι είναι ελεύθερο στον οποιονδήποτε δεν επιτρέπει να παρασχεθούν εγγυήσεις ότι μη εξουσιοδοτημένα τρίτα πρόσωπα δεν θα αποκτήσουν ποτέ τη δυνατότητα να παραβιάσουν τα εφαρμοζόμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, αποκτώντας πρόσβαση και προβαίνοντας ενδεχομένως σε χρήση προσωπικών δεδομένων για μη εξουσιοδοτημένους ή/και αθέμιτους σκοπούς.

Επικαιροποιήσεις στη Δήλωση Απορρήτου

Αυτή η Δήλωση Απορρήτου επικαιροποιήθηκε τελευταία φορά τον Οκτώβριο 2019. Διατηρούμε το δικαίωμα να επικαιροποιήσουμε και να αλλάξουμε την παρούσα Δήλωση Απορρήτου από καιρού εις καιρόν προκειμένου αυτή να αποτυπώσει οποιεσδήποτε αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε  τα προσωπικά σας δεδομένα ή τυχόν αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο. Σε περίπτωση τέτοιων αλλαγών, θα αναρτούμε την επικαιροποιημένη Δήλωση Απορρήτου στην ιστοσελίδα μας. Οι επικαιροποιήσεις θα τίθενται σε ισχύ κατά τη δημοσίευση τους στην ιστοσελίδα.